Đường sắt bên

  • Hospital Bed Side Rail Px209

    Đường sắt bên giường bệnh viện Px209

    Thanh vịn giường hoặc Thanh vịn bên bệnh viện phục vụ nhiều chức năng khác nhau: chúng có thể ngăn bệnh nhân nằm liệt giường và / hoặc bệnh nhân giai đoạn cuối lăn hoặc ngã ra khỏi giường, và chúng cũng có thể hỗ trợ khi bạn gặp khó khăn khi ra vào giường hoặc điều chỉnh vị trí của mình một lần trên giường.